Вы тут

кантрабанда

0 1541

Хто і як рэгулюе экспарт-імпарт жывёл

Мінпрыроды кантралюе, у якіх умовах утрымліваюцца прывезеныя з-за мяжы жывёлы.

0 1069

Брэсцкія пагранічнікі спынілі буйную партыю ялавічыны

Мясная кантрабанда не прайшла.

0 1056

Утаілі 80 тысяч квадратных метраў тканіны

Гродзенскія мытнікі спынілі спробу незаконнага перамяшчэння буйной партыі тканіны, кошт якой папярэдне ацэньваецца ў 400 тысяч рублёў.

0 1126

Кантрабанду дасталі з дапамогай «балгаркі»

Паток цыгарэт, што нелегальна перамяшчаюцца праз мытную мяжу Еўразійскага эканамічнага саюза ў краіны ЕС, не спыняецца.

0 1027

Аўто за два блокі цыгарэт

Многім у нас ужо вядомая акцыя «Мяняй цыгарэты на цукеркі!», але 55-гадоваму жыхару Латвіі з-за тытуню давялося развітацца з аўтамабілем.

0 1071

Два жыхары Жабінкі скралі ў рыбгасе «Сакалова» 554 кілаграмы рыбы

Ды якой — адборных самоў, элітных карпаў, амураў, таўсталобікаў, шчупакоў, карасёў.

0 937

«Перахапілі» 16 тон цыгарэт

Су­пра­цоў­ні­кі Мін­скай рэ­гі­я­наль­най мыт­ні вы­яві­лі буй­ную пар­тыю цы­га­рэт ай­чын­най вы­твор­час­ці без ак­цыз­ных ма­рак і адпаведных

0 1073

Ві­на­ва­ты за­стаў­ся без ві­на

У вёс­цы Рэ­дзькі Дуб­ро­вен­ска­га ра­ё­на пра­ва­ахоў­ні­кі ноч­чу за­тры­ма­лі аў­то­бус з 7,2 тыс.

0 888

«П'я­ныя» міль­ё­ны

За 2 дні ма­гі­лёў­скія пра­ва­ахоў­ні­кі кан­фіс­ка­ва­лі кант­ра­банд­най га­рэл­кі і бра­гі амаль на 80 міль­ё­наў руб­лёў

0 858

Кантрабандны «Арфей»

Су­пра­цоў­ні­кі Ві­цеб­скай мыт­ні кан­фіс­ка­ва­лі ан­ты­ква­ры­ят і дзве кар­ці­ны агуль­ным кош­там больш за 359,4 міль­ё­на руб­лёў.

0 778

Кант­ра­бан­да на Br1,5 млрд

У пунк­це про­пус­ку Сла­веч­на па­меж­ні­кі су­мес­на з су­пра­цоў­ні­ка­мі Го­мель­скай мыт­ні знай­шлі паў­ты­ся­чы сха­ва­ных план­шэ­таў і