Вы тут

Выбаршчыкі прасілі лазню


На вы­яз­ным па­ся­джэн­ні прэ­зі­ды­у­ма Брэсц­ка­га га­рад­ско­га Са­ве­та дэ­пу­та­ты зна­ё­мі­лі­ся з ра­бо­тай спар­тыў­ных і спартыў­на-азда­раў­ляль­ных аб'­ек­таў аб­лас­но­га цэнт­ра. Іх у 300-ты­сяч­ным го­ра­дзе ня­ма­ла. Уся­го на­ліч­ва­ец­ца 604 спар­тыў­ныя збу­да­ван­ні роз­ных фор­маў улас­нас­ці.

Ча­ты­ры ста­ды­ё­ны, два ма­не­жы, вяс­ляр­ны ка­нал, ля­до­вы па­лац, па­лац вод­ных ві­даў спор­ту — асаб­лі­ва знач­ныя аб'­ек­ты. Але не менш важ­ны­мі ўяў­ля­юц­ца для го­ра­да, на­прык­лад, 17 мі­ні-ба­сей­наў і не­вя­лі­кія спар­тыў­ныя за­лы, дзе фіз­куль­ту­рай і спор­там зай­ма­ец­ца 68,5 ты­ся­чы га­ра­джан.

Дэ­пу­та­ты звяр­та­лі асаб­лі­вую ўва­гу на тыя аб'­ек­ты, якія не­да­стат­ко­ва за­гру­жа­ны. На­род­ныя вы­бран­ні­кі прый­шлі да вы­сно­вы, што не­ка­то­рыя па­ла­цы і комп­лек­сы са­сту­па­юць у мар­ке­тын­га­вай дзей­нас­ці. Так, для прад­пры­ем­стваў і ар­га­ні­за­цый мож­на вы­ка­рыс­тоў­ваць гнут­кую сіс­тэ­му зні­жак на аба­не­мен­ты, а так­са­ма вар­та знач­на пры­ба­віць у спра­ве рэ­кла­мы сва­іх па­слуг. Так­са­ма дэ­пу­та­ты аб­мер­ка­ва­лі маг­чы­масць уз­вя­дзен­ня ў за­рэ­чным мік­ра­ра­ё­не лаз­ні. Гэ­ты пункт зна­чыц­ца як на­каз вы­бар­шчы­каў у на­тат­ні­ках мно­гіх на­род­ных вы­бран­ні­каў.

Яна СВЕ­ТА­ВА.

 

Выбар рэдакцыі

Рэгіёны

Наперадзе — лета! Ці гатовыя тэрыторыі дзіцячага адпачынку прыняць гасцей?

Наперадзе — лета! Ці гатовыя тэрыторыі дзіцячага адпачынку прыняць гасцей?

Вучэбны год завяршаецца для 1,1 мільёна беларускіх школьнікаў, з іх 107,8 тысячы заканчваюць 9-я класы і 57,5 тысячы — 11-я.

Грамадства

У чым пайсці на выпускны баль?

У чым пайсці на выпускны баль?

 Паглядзім, што раяць стылісты і што рэальна набыць у нашых шыротах, пажадана не ўганяючы бацькоў у даўгі.

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».