Вы тут

І далі яму імя Магіслаў


Раз­мо­ва ідзе пра ма­гі­лёў­скі сім­вал — ме­ха­ніч­на­га гар­ніс­та, які ў пэў­ны час з'яў­ля­ец­ца на бал­ко­не ра­ту­шы і грае гімн Ма­гі­лё­ва. Ён быў уста­ля­ва­ны сё­ле­та на Дзень го­ра­да. Яго аў­та­ры — ма­гі­лёў­скі скульп­тар Анд­рэй Ва­раб'­ёў і ча­са­вых спраў май­стар Ге­надзь Га­лоў­чык.

Імя хлоп­цу ма­гі­ляў­ча­не вы­бі­ра­лі 2 ме­ся­цы. Бы­ло пра­па­на­ва­на не­каль­кі ва­ры­ян­таў, але вы­ра­ша­лі спы­ніц­ца на сім­ва­ліч­ным — Ма­гіс­лаў (які сла­віць Ма­гі­лёў). Уба­чыць і па­слу­хаць Ма­гіс­ла­ва змо­гуць усе, хто за­ві­тае на пло­шчу Сла­вы ў 12 ці 20 га­дзін, а так­са­ма на схі­ле дня, ка­лі сон­ца пач­не «клас­ці­ся спаць».

Яшчэ ад­на доб­рая на­ві­на. У ма­гі­ляў­чан ця­пер ёсць маг­чы­масць па­на­зі­раць з бал­ко­на ра­ту­шы за на­ва­кол­лем праз па­на­рам­ны бі­нокль, які на­быў Му­зей гіс­то­рыі Ма­гі­лё­ва. Праз яго мож­на ў дэ­та­лях раз­гля­дзець пры­го­жы Ні­коль­скі ма­нас­тыр, уба­чыць на­сель­ні­каў Буй­ніц­ка­га заа­са­да, які зна­хо­дзіц­ца за не­каль­кі кі­ла­мет­раў ад гэ­та­га мес­ца, і на­огул за­ха­піц­ца ад ма­ляў­ні­чай кар­ці­ны ўся­го За­дняп­роўя, якое па­ўста­не пе­рад ва­мі як на да­ло­ні. Каш­туе за­да­валь­нен­не ўся­го 20 ты­сяч руб­лёў.

Нэ­лі ЗІ­ГУ­ЛЯ.

Выбар рэдакцыі

Культура

Сусвет пад крыламі наміткі

Сусвет пад крыламі наміткі

Гутарка з мастацтвазнаўцам Марыяй Віннікавай.