Вы тут

Верныя баявой прысязе


Прэ­зі­дэнт Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка звяр­нуў­ся да во­і­наў-ін­тэр­на­цы­я­на­ліс­таў, ве­тэ­ра­наў вай­ны ў Аф­га­ні­ста­не з на­го­ды Дня па­мя­ці, які ад­зна­ча­ец­ца 15 лю­та­га.

«Жур­бот­ная і ў той жа час ге­ра­іч­ная да­та ўвай­шла ў на­ша жыц­цё не так даў­но, — га­во­рыц­ца ў зва­ро­це. — Больш як чвэрць ста­год­дзя та­му са­вец­кія вой­скі па­кі­ну­лі Аф­га­ні­стан, на тэ­ры­то­рыі яко­га амаль дзе­сяць га­доў афі­цэ­ры і сал­да­ты пра­яў­ля­лі стой­касць і муж­насць, за­ста­ю­чы­ся вер­ны­мі ба­я­вой пры­ся­зе, во­ін­ска­му аба­вяз­ку. Гэ­та вай­на, як і мно­гія ін­шыя ба­я­выя апе­ра­цыі ў «га­ра­чых кроп­ках» пла­не­ты, пры­нес­ла шмат го­ра ў бе­ла­рус­кія сем'і. Сён­ня мы па­дзя­ля­ем боль баць­коў і ма­ці, удоў і дзя­цей, чые род­ныя не вяр­ну­лі­ся з зон ла­каль­ных кан­флік­таў».

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка ад­зна­чыў, што на­шы су­ай­чын­ні­кі са­ма­ад­да­на зма­га­лі­ся з між­на­род­ным тэ­ра­рыз­мам, пра­цяг­ва­лі ба­я­выя тра­ды­цыі ве­тэ­ра­наў Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны і на­веч­на зда­бы­лі сваю сла­ву. «Бе­ла­русь заў­сё­ды бу­дзе ад­да­ваць да­ні­ну па­ва­гі па­ка­лен­ню во­і­наў-ін­тэр­на­цы­я­на­ліс­таў», — пад­крэс­ліў Прэ­зі­дэнт.

Прэс-служ­ба Прэ­зі­дэн­та Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

 

Выбар рэдакцыі

Адукацыя

Наталля Карчэўская: Культуры патрэбны прыток новых людзей

Наталля Карчэўская: Культуры патрэбны прыток новых людзей

Рэктар БДУКМ — пра падрыхтоўку прафесійных кадраў для ўстаноў культуры.

Грамадства

Батанічны сад — месца, напоўненае спакоем і прыгажосцю

Батанічны сад — месца, напоўненае спакоем і прыгажосцю

Прагуляліся па квітнеючым Цэнтральным батанічным садзе: расказваем аб уражаннях

Грамадства

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Ці забяспечваецца ахова грамадскага парадку на Мінскім моры?

Пра гэта даведаліся карэспандэнты «Звязды».

Гандаль

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Напярэдадні Міжнароднага сімпозіума кандытараў эксперты расказалі аб планах і перспектывах кандытарскай галіны.