Вы тут

Час прыспешвае нас


Ду­эт спе­ва­ка Юза­ры і скры­пач­кі Май­му­ны, які прад­стаў­ляе сё­ле­та на­шу кра­і­ну ў 60-м між­на­род­ным пе­сен­ным кон­кур­се «Еў­ра­ба­чан­не», за­вяр­шае пра­цу над аб­ноў­ле­най вер­сі­яй сва­ёй пес­ні «Tіme». Аца­ніць яе гу­чан­не пры­хіль­ні­кі змо­гуць ужо 25 лю­та­га на сцэ­не ста­ліч­на­га Па­ла­ца спор­ту пад­час ура­чыс­тай цы­ры­мо­ніі пад­вя­дзен­ня вы­ні­каў ад­кры­та­га кон­кур­су «Тры­умф. Ге­ро­ям спор­ту 2014» або ўве­ча­ры гэ­та­га ж дня — у тэ­ле­вер­сіі шоу на ка­на­лах «Бе­ла­русь 1» і «Бе­ла­русь 24».

Тым ча­сам за­ста­ло­ся менш за ме­сяц да афі­цый­най су­стрэ­чы кі­раў­ні­коў кра­ін-удзель­ніц «Еў­ра­ба­чан­ня» ў Ве­не — ужо 16 са­ка­ві­ка бе­ла­ру­сы, так­са­ма як ас­тат­нія 39 кра­ін, па­він­ны пе­ра­даць ар­га­ні­за­та­рам поў­ны па­кет ма­тэ­ры­я­лаў, не­аб­ход­ны для ўдзе­лу на­шых ар­тыс­таў у кон­кур­се. Та­му на здым­кі клі­па, рас­пра­цоў­ку сцэ­ніч­на­га клі­па, пад­бор кас­цю­маў і ін­шыя важ­ныя рэ­чы ў ар­тыс­таў за­ста­ло­ся зу­сім ня­шмат ча­су, тым больш на­да­лей гра­фік пад­рых­тоў­кі бу­дзе ра­біц­ца ўсё больш шчыль­ным.

Як па­ве­да­мі­лі прад­стаў­ні­кі Бел­тэ­ле­ра­дыё­кам­па­ніі, 18 кра­са­ві­ка ду­эт возь­ме ўдзел у ад­мыс­ло­вым «Кан­цэр­це Еў­ра­ба­чан­ня» ў Амстэр­да­ме, што ла­дзіц­ца сё­ле­та ў го­нар юбі­лею кон­кур­су. У ста­лі­цы Ні­дэр­лан­даў су­стрэ­нуц­ца прак­тыч­на ўсе ўдзель­ні­кі бу­ду­ча­га пе­сен­на­га шоу, та­му ве­ча­рын­ка афі­цый­на ста­не са­май вя­лі­кай і знач­най про­ма­па­дзе­яй на­пя­рэ­дад­ні кон­кур­су і доб­рай маг­чы­мас­цю рас­ка­заць пра ся­бе больш пад­ра­бяз­на за­меж­ным гле­да­чам. За па­дзе­яй абя­цае піль­на са­чыць — і рас­па­вес­ці ў пад­ра­бяз­нас­цях на­ват глы­бо­ка за­ку­ліс­ныя мо­ман­ты — і зды­мач­ная гру­па Агенц­тва тэ­ле­на­ві­наў.

Што да са­мо­га шоу, то лі­та­раль­на дня­мі ста­ла вя­до­ма, што апош­няя част­ка бі­ле­таў на ге­не­раль­ныя пра­го­ны, паў­фі­на­лы і фі­нал «Еў­ра­ба­чан­ня-2015» тра­піць у ад­кры­ты про­даж 27 лю­та­га. Ар­га­ні­за­та­ры пра­па­ну­юць пры­хіль­ні­кам кон­кур­су па­кла­па­ціц­ца пра квіт­кі за­га­дзя, бо на­да­лей бі­ле­таў мо­жа ўжо не за­стац­ца аль­бо на­быць іх мож­на бу­дзе толь­кі па знач­на вы­шэй­шых кош­тах у спе­ку­лян­таў. На­га­да­ем, сё­лет­няе юбі­лей­нае шоу, што ад­бу­дзец­ца ў аў­стрый­скай ста­лі­цы з 19 па 23 мая пад дэ­ві­зам «На­вод­зя­чы мас­ты», абя­цае стаць над­звы­чай маш­таб­ным і ўпер­шы­ню афі­цый­на пе­ра­сяг­не ме­жы Еў­ро­пы — да ўдзе­лу за­про­ша­ны прад­стаў­ні­кі Аў­стра­ліі. Бе­ла­рус­ка­му ж ду­э­ту вы­па­ла вы­сту­паць у дру­гой част­цы пер­ша­га паў­фі­на­лу, 19 мая. Кан­чат­ко­вае раз­мер­ка­ван­не ўдзель­ні­каў па чар­го­вас­ці вы­ступ­лен­ня ад­бу­дзец­ца, як ча­ка­ец­ца, у са­ка­ві­ку.

Да­рэ­чы, да 60-год­дзя кон­кур­су Еў­ра­пей­скі вя­шчаль­ны са­юз ства­рыў спе­цы­яль­ны сайт
http://60th.eurovіsіon.tv, на якім рас­ка­за­на, чым быў ад­мет­ны кож­ны дзя­ся­так га­доў з гіс­то­рыі кон­кур­су, зме­шча­ны рэд­кія фо­та­здым­кі і пе­ра­лі­ча­ны са­мыя за­хап­ляль­ныя мо­ман­ты, па­чы­на­ю­чы з пе­ра­мо­гі ў 1956-м швей­цар­кі Ліз Асія да ле­таш­ня­га скан­даль­на­га тры­ум­фу прад­стаў­ні­цы Аў­стрыі Кан­чы­ты Вурст.

Вік­то­рыя ЦЕ­ЛЯ­ШУК

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Захаваць. Нельга знесці

Захаваць. Нельга знесці

Знакі прыпынку нарэшце расстаўлены.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Стральцам на гэтым тыдні не трэба пераацэньваць сваіх магчымасцяў.