Вы тут

Вік­то­рыя Целяшук

0 1242

«Шчасце — калі ты патрэбны блізкім, а яны табе...»

...Ка­лі мін­чан­ка Ак­са­на

0 942

...Якое заўжды з табой

Сяб­роў­ка да­сла­ла ў са­цы­яль­ных сет­ках спа­сыл­ку: «Ува­ходзь у гру­пу «Я не свят­кую 8 Са­ка­ві­ка», тут так за­баў­на!» Я ча­мусь­ц

0 1443

Час прыспешвае нас

Ду­эт спе­ва­ка Юза­ры і скры­пач­кі Май­му­ны, які прад­стаў­ляе сё­ле­та на­шу кра­і­ну ў 60-м між­на­род­ным пе­сен­ным кон­кур­се «Еў­ра­ба­

0 987

Навука — гэта забаўна!

Пры­нам­сі, у та­кім фар­ма­це пла­нуе пра­во­дзіць эк­скур­сіі ў ла­ба­ра­то­рыі но­вы пра­ект «На­ву­ко­вае шоу пра­фе­са­ра Ад­кры­ва­шкі­на»

0 902

На «Еўрабачанне» едзе Аўстралія

Та­кім чы­нам, коль­касць кра­ін-удзель­ніц да­сяг­ну­ла 40

0 849

«Першае мужчынскае» набыло новы твар

Пра­ек­ты, пры­све­ча­ныя по­шу­ку і пад­трым­цы ма­ла­дых перс­пек­тыў­ных вы­ка­наў­цаў, даў­но ўжо зра­бі­лі­ся не­ад'­ем­най част­кай эфі­ра

0 696

Выйсце дзесьці побач

Свят­ла­на Ба­роў­ская дасць гле­да­чам уро­кі жыц­цё­вай муд­рас­ці

0 887

Артыстаў па вясне падлічаць

Са сва­і­мі прад­стаў­ні­ка­мі на юбі­лей­ным 60-м між­на­род­ным кон­кур­се пес­ні, які прой­дзе ў маі ў аў­стрый­скай ста­лі­цы, вы­зна­чы­лі­

0 909

А вы бітбокс спяваць змаглі б?

У но­вым тэ­ле­шоу та­лен­ты з на­ро­ду бу­дуць спя­ваць, тан­ца­ваць і дэ­ман­стра­ваць гнут­касць це­ла і лоў­касць рук

0 955

Хто вінаваты, што рабіць і іншыя развагі паводле класікаў

Ка­то­ры дзень ак­тыў­ную част­ку гра­мад­ства і бай­нэт у пры­ват­нас­ці «штар­міць» з на­го­ды жу­дас­най на­ві­ны з Го­ме­ля — це­ла трох­ме­

0 1723

Выхаванне без памылак

Хто та­кія «па­спя­хо­выя баць­кі» і як навучыцца разумець сваіх дзяцей?

0 1293

Хуткаплыннасць «Часу»

Бе­ла­русь на «Еў­ра­ба­чан­ні-2015» прад­ста­віць ду­эт скрып­кі і го­ла­су