Вы тут

Ва­лян­ці­на Доў­нар

0 958

Навіны з водарам кавы

...Ра­ні­ца. Пры­пы­нак. Ша­пік «Бел­са­юз­дру­ку».

0 1222

Зверым гадзіннікі... на паштамце

...На ад­ным з ра­сій­скіх тэ­ле­ка­на­лаў пра­вя­лі апы­тан­не: хто больш зра­біў для гіс­то­рыі — На­па­ле­он ці Ба­на­парт?

0 1343

Хлеб ды соль!

Так ка­за­лі і, дзя­ка­ваць Бо­гу, па-ра­ней­ша­му ка­жуць бе­ла­ру­сы, жа­да­ю­чы не­ка­му пры­ем­на­га апе­ты­ту...

0 1101

Цешча і шэршні

З тых ча­соў, як мы за­бра­лі це­шчу да ся­бе ў го­рад, яе дом у вёс­цы пус­туе: вы­бі­ра­ем­ся хі­ба раз на год, ка­лі бя­ром ад­па­чы­нак

0 1087

Мала прыгатаваць, трэба яшчэ і на стол паставіць

…Пра ча­ла­ве­ка, які ад­чуў ней­кую пры­красць ці рас­ча­ра­ван­не, ка­жуць: «як мы­ла з'еў­шы».

0 1024

Час падарункаў

Спе­цы­я­ліс­ты па сне (ёсць, як вы­свят­ля­ец­ца, і та­кія) ра­яць пра­чы­нац­ца і тут жа, ад­ра­зу, ба­чыць свят­ло — дзён­нае...

0 1417

«Не пакідайце ж мовы нашай…»

Ста­ры і, так бы мо­віць, «удас­ка­на­ле­ны» анек­дот.

0 984

Язы­ком му­кі не зме­леш?

У ся­мі­дзя­ся­тыя га­ды мі­ну­ла­га ста­год­дзя на­ша вёс­ка бы­ла мна­га­люд­най: што ні ха­та — дзе­ці, што ні пад­во­рак — жыў­насць: ка­ро­вы,

0 1327

«Шчасце, быццам на халяву, Прываліла мужыку…»

Пы­тан­не ар­мян­ска­му ра­дыё: што трэ­ба зра­біць для та­го, каб на­строй уз­ня­ўся? Спро­ба ад­ка­зу: «Ша­ка­лад­ку з'ес­ці ма­ла.

0 1005

Ад­на лі­тар­ка, а пры­год...

Коль­кі га­доў чы­та­ла я звяз­доў­скія «вя­сё­лыя праў­дзі­выя гіс­то­рыі» ды шка­да­ва­ла, што ў ма­ім жыц­ці не зда­ра­ла­ся ні­чо­га та­ко­га,

0 850

Пад ад­ным сон­цам

Над­вя­чо­рак, ста­лі­ца, сто­ма — цяж­кай ру­кой яна кла­дзец­ца на пле­чы, пры­гі­нае да зям­лі, «за­пля­тае» но­гі: сіл, зда­ец­ца — ні­я­кіх

0 968

Нядоўга музыка іграла

Кал­га­сы ця­пер ужо не кал­га­сы, а СВК — сель­ска­гас­па­дар­чыя вы­твор­чыя ка­а­пе­ра­ты­вы, што, зга­дзі­це­ся, гу­чыць!