Вы тут

Мінск — пля­цоў­ка мі­ру


 

Чар­го­вая су­стрэ­ча кан­такт­най гру­пы Укра­і­на—Ра­сія—АБ­СЕ прой­дзе ў са­мы блі­жэй­шы час. Гэ­та па­цвер­дзіў на бры­фін­гу Дзміт­рый МІ­РОН­ЧЫК, прэс-сак­ра­тар Мі­ніс­тэр­ства за­меж­ных спраў Бе­ла­ру­сі. У той жа час кан­крэ­ты­за­ваць тэр­мі­ны мож­на бу­дзе па ме­ры пры­блі­жэн­ня гэ­тай па­дзеі.

На­га­да­ем, на мі­ну­лым са­мі­це ў Мін­ску кі­раў­ні­кі дзяр­жаў да­мо­ві­лі­ся аб па­ся­джэн­ні кан­такт­най гру­пы па Укра­і­не ў ста­лі­цы на­шай кра­і­ны. Ад­каз­ва­ю­чы на пы­тан­ні жур­на­ліс­таў, якой Бе­ла­русь ба­чыць сваю ро­лю ва ўрэ­гу­ля­ван­ні сі­ту­а­цыі ў су­сед­няй кра­і­не, Дзміт­рый Мі­рон­чык за­ўва­жыў, што на­ша кра­і­на пра­па­на­ва­ла Мінск у якас­ці пля­цоў­кі для пе­ра­моў па гэ­тым пы­тан­ні.

 Надзея ЮШКЕВІЧ

Выбар рэдакцыі

Спорт

Замена Алімпіядзе. Беларуская лёгкаатлетычная

Замена Алімпіядзе. Беларуская лёгкаатлетычная

Беларуская федэрацыя лёгкай атлетыкі зладзіла свае гульні.

Грамадства

Без чаргі і за лічаныя хвіліны. Як здаюць экспрэс-тэст на каранавірус

Без чаргі і за лічаныя хвіліны. Як здаюць экспрэс-тэст на каранавірус

З мінулага тыдня экспрэс-тэсціраванне на COVІD-19 даступнае ў многіх паліклініках краіны, у тым ліку і ў невялікіх гарадках і пасёлках гарадскога тыпу.

Палітыка

Лукашэнка даручыў аказаць падтрымку выбаркамам і паклапаціцца аб забеспячэнні бяспекі іх працы

Лукашэнка даручыў аказаць падтрымку выбаркамам і паклапаціцца аб забеспячэнні бяспекі іх працы

Пра гэта ён заявіў сёння на рабочай сустрэчы з Наталляй Качанавай і Віктарам Шэйманам.