Вы тут

«Мы не па­він­ны са­ро­мец­ца ай­чын­ных та­ва­раў…»


Тым больш што іх коль­касць у кра­мах хут­ка па­вя­лі­чыц­ца

Пра гэ­та за­явіў кі­раў­нік ве­дам­ства Ва­лян­цін Ча­ка­наў, раз­маў­ля­ю­чы з жур­на­ліс­та­мі з на­го­ды 90‑год­дзя мі­ніс­тэр­ства і Дня ра­бот­ні­каў ганд­лю. Мі­ністр па­ве­да­міў і не­каль­кі ін­шых на­він, ці­ка­вых для спа­жыў­цоў.

Не бо­лей за 2 літ­ры

«Рэа­лі­за­цыя пі­ва ў плас­ты­ка­вых бу­тэль­ках з ча­сам бу­дзе спы­не­на, — ска­заў мі­ністр. — У мно­гіх раз­ві­тых кра­і­нах якас­ная ал­ка­голь­ная пра­дук­цыя, у тым лі­ку пі­ва, пра­да­ец­ца толь­кі ў шкля­ных бу­тэль­ках, мы так­са­ма бу­дзем да гэ­та­га імк­нуц­ца». Гэ­тую дум­ку ён вы­ка­заў, ка­мен­ту­ю­чы за­ба­ро­ну на про­даж з 22 лі­пе­ня пі­ва ў та­ры звыш 2 літ­раў. Ва­лян­цін Ча­ка­наў ска­заў, што за­ба­ро­на на рэа­лі­за­цыю пі­ва ў та­ры вя­лі­ка­га аб'­ёму бы­ла ўве­дзе­на ў мэ­тах па­сту­по­ва­га ска­ра­чэн­ня спа­жы­ван­ня на­сель­ніц­твам ал­ка­го­лю.

Ча­ка­ец­ца, што па­доб­ны за­хад бу­дзе эфек­тыў­ным. «Да ўступ­лен­ня ў сі­лу за­ба­ро­ны на рас­піц­цё ал­ка­голь­ных на­по­яў у гра­мад­скіх мес­цах, у пар­ках і скве­рах ма­ла­дыя лю­дзі паў­сюд­на рас­пі­ва­лі іх, што бы­ло вель­мі не­пры­го­жа. Па­га­дзі­це­ся, ця­пер гэ­та­га ня­ма, у пар­ках на­ве­дзе­ны па­ра­дак», — пад­крэс­ліў Ва­лян­цін Ча­ка­наў.

Ад­нак ёсць і яшчэ ад­на пры­чы­на ўвя­дзен­ня за­ба­ро­ны на рэа­лі­за­цыю пі­ва ў вя­лі­кіх бу­тэль­ках — аба­ро­на ўнут­ра­на­га рын­ку. «З‑за мя­жы да нас ішоў та­вар ме­на­ві­та ў та­ры звыш 2 літ­раў», — ска­заў мі­ністр ганд­лю. Да­рэ­чы, пі­ва, якое ўво­зіц­ца на тэ­ры­то­рыю Бе­ла­ру­сі, ча­сам каш­туе тан­ней з‑за дэм­пін­га­ва­га цэ­на­ўтва­рэн­ня, ка­лі та­вар свя­до­ма пра­да­ец­ца па ні­жэй­шых кош­тах. «Гэ­та пад­ры­вае пра­цу ай­чын­ных вы­твор­цаў, пе­ра­шка­джае ім раз­ві­вац­ца».

На­вош­та пра­да­ваць не­зра­зу­ме­ла што?

Ва­лян­цін Ча­ка­наў асаб­лі­ва вы­лу­чыў тэ­му пра­соў­ван­ня бе­ла­рус­кай пра­дук­цыі за­мест ім­парт­най: «Мы не па­він­ны са­ро­мец­ца ай­чын­ных та­ва­раў — яны вы­раб­ле­ны год­на. На жаль, ча­сам мы не ўме­ем іх пра­соў­ваць і пра­да­ваць. Вось у чым асноў­ная на­ша праб­ле­ма. Ка­лі нар­маль­на ай­чын­ную пра­дук­цыю па­ка­заць, ад­вес­ці пад яе доб­рыя мес­цы ў кра­мах, по­пыт па­вя­лі­чыц­ца».

Мі­ністр лі­чыць важ­ным кро­кам у гэ­тым на­прам­ку ўвя­дзен­не па­тра­ба­ван­няў уво­зіць у кра­і­ну толь­кі тыя та­ва­ры, на якія ёсць да­ку­мен­ты аб іх якас­ці і бяс­пе­цы. «Мы не да­зво­лім пра­да­ваць на на­шым рын­ку не­зра­зу­ме­ла што, ка­лі ёсць ай­чын­ны та­вар на­леж­най якас­ці. Та­му ін­ды­ві­ду­аль­ным прад­пры­маль­ні­кам і пры­ват­ным уні­тар­ным прад­пры­ем­ствам не­аб­ход­на раз­ві­ваць дыя­лог з бе­ла­рус­кі­мі вы­твор­ца­мі», — пад­крэс­ліў Ва­лян­цін Ча­ка­наў, да­даў­шы, што гэ­ты дыя­лог бу­дзе ўза­е­ма­вы­гад­ным. «З ча­сам прад­пры­маль­ні­кі, мно­гія з якіх сён­ня га­во­раць аб спы­нен­ні сва­ёй дзей­нас­ці (з‑за ўвя­дзен­ня па­тра­ба­ван­няў аб на­яў­нас­ці да­ку­мен­таў), пя­рой­дуць на бе­ла­рус­кія та­ва­ры, па­коль­кі яны якас­ныя і ма­юць усе не­аб­ход­ныя да­ку­мен­ты», — упэў­не­ны кі­раў­нік ве­дам­ства.

Бе­ла­рус­кае — аба­вяз­ко­ва, ім­пар­ту — коль­кі хо­чаш

Яшчэ ад­на доб­рая на­ві­на для на­шых прад­пры­ем­стваў — асар­ты­мент та­ва­раў ай­чын­най вы­твор­час­ці ў кра­мах бу­дзе па­шы­ра­ны ў ад­па­вед­нас­ці з За­ко­нам «Аб дзяр­жаў­ным рэ­гу­ля­ван­ні аб'­ек­таў ганд­лю і гра­мад­ска­га хар­ча­ван­ня ў Рэс­пуб­лі­цы Бе­ла­русь», які ўсту­піў у сі­лу 22 лі­пе­ня. «Асар­ты­мент­ны пе­ра­лік рас­пра­ца­ва­ны для та­го, каб спа­жы­вец у кра­ме мог знай­сці ўсё не­аб­ход­нае — ма­ла­ко, хлеб, ка­пус­ту, каў­ба­су, мя­са доб­рай якас­ці і па пры­маль­ным кош­це», — рас­тлу­ма­чыў мі­ністр. Ён удак­лад­ніў, што да­ку­мент рас­пра­ца­ва­ны так­са­ма зы­хо­дзя­чы з та­го, якія та­ва­ры вы­пус­ка­юц­ца ай­чын­ны­мі вы­твор­ца­мі, а якія не вы­раб­ля­юц­ца і не вы­рошч­ва­юц­ца ў Бе­ла­ру­сі (на­прык­лад, ка­ва і цыт­ру­са­выя).

Асар­ты­мент­ны пе­ра­лік та­ва­раў, які дзей­ні­чае сён­ня, рэ­ка­мен­да­ва­ны да вы­ка­нан­ня. Пас­ля ўступ­лен­ня ў сі­лу но­ва­га да­ку­мен­та яго вы­ка­нан­не ста­не для суб'­ек­таў ганд­лю аба­вяз­ко­вым. «За­гад­чы­кі крам і кі­раў­ні­кі ганд­лё­вых се­так аба­вя­за­ны бу­дуць мець у на­яў­нас­ці ўсе пра­ду­гле­джа­ныя асар­ты­мент­ным пе­ра­лі­кам та­ва­ры бе­ла­рус­кай вы­твор­час­ці. Пры гэ­тым ім­парт­ныя та­ва­ры не бу­дуць за­ба­ро­не­ны да рэа­лі­за­цыі ў лю­бых коль­кас­цях», — пад­крэс­ліў Ва­лян­цін Ча­ка­наў. «Ця­пер до­ля ай­чын­ных та­ва­раў, што па­сту­па­юць у про­даж, скла­дае ў агуль­ным аб'­ёме больш за 70%, — да­даў мі­ністр. — З та­кім па­каз­чы­кам ні­я­кія за­ба­ро­ны нам не па­трэб­ны».

Ула­дзі­слаў КУ­ЛЕ­ЦКІ.

Выбар рэдакцыі

Культура

Пошук вечнага жыцця

Пошук вечнага жыцця

Шмат разоў, збочыўшы з брэсцкай трасы, праязджаючы ад Міра да Карэліч, царкву на могілках каля вёскі Загор'е выхопліваеш літаральна за лічаныя секунды.

Спорт

Ірына Курачкіна заваявала серабро Алімпійскіх гульняў!

Ірына Курачкіна заваявала серабро Алімпійскіх гульняў!

 У фінале спаборніцтваў па жаночай барацьбе яна ўступіла японцы Рысака Каваі. 

Грамадства

Ацэнка дзеянняў урада і давер да апазіцыі — Мусіенка пракаментаваў вынікі сацапытання

Ацэнка дзеянняў урада і давер да апазіцыі — Мусіенка пракаментаваў вынікі сацапытання

Па заказе ЗАТ «Другі нацыянальны тэлеканал» — АНТ з 5 па 21 ліпеня Аналітычны цэнтр ЕсооМ з прыцягненнем фонду «Украінская палітыка» правёў

Палітыка

Літоўцы раскручваюць крывавую хвалю гвалту

Літоўцы раскручваюць крывавую хвалю гвалту

З беларуска-літоўскай граніцы працягваюць паступаць весткі, ад якіх проста кроў стыне ў жылах.