Вы тут

25 (27635)


0 482

Усё яшчэ на­пе­ра­дзе

«... І Нар­ве­гія з ра­га­мі. Кру­гом!»

0 583

Пад знакам чорнай паласы...

У тра­ды­цый­ным спар­тыў­ным агля­дзе «Звяз­да» па­кі­ну­ла за дуж­ка­мі ме­даль­ныя раз­бор­кі ў Со­чы і пры­га­да­ла, як на мі­ну­лым тыд­ні

0 558

Пер­шая су­свет­ная: пра­сто­ра вай­ны і мі­ру

Сё­ле­та мы ад­зна­ча­ем 100-год­дзе з дня па­чат­ку Пер­шай су­свет­най вай­ны.

0 320

Манеты для закаханых

На Дзень усіх за­ка­ха­ных у му­зеі Го­мель­ска­га па­ла­ца­ва-пар­ка­ва­га ан­самб­ля мож­на бу­дзе ўлас­ны­мі ру­ка­мі ад­ча­ка­ніць са­бе са­

0 2743

Другое жыццё маёнтка Тызенгаўза

Як на­шы су­час­ні­кі ўша­ноў­ва­юць га­ра­дзен­ска­га ста­рас­ту

0 593

Кнігі патрэбныя, каб навесці масты

Ка­рэс­пан­дэнт «Звяз­ды» су­стрэ­ла­ся з ра­сі­я

0 2473

«Дзе расце дзіванна — без пасагу панна»

Ма­быць, не ўвесь час нам пра па­ноў ды ба­ля­ван­ні раз­маў­ляць.

0 2552

Вя­зень ДУ­ЛА­Га — 125 (За­кан­чэн­не. Па­ча­так у ну­ма­ры за 1 лю­та­га 2014 го­да)

У якас­ці ва­ен­на­па­лон­на­га Мі­ха­іл Скра­бін паў­та­рыў ня­даў­на прой­дзе­ны шлях у ад­ва­рот­ным на­прам­ку: Вя­лі­кія Лу­кі — Не­ве

0 417

Чым разведчык ад шпіёна адрозніваецца?

Рэд­кі школь­нік у ма­ім дзя­цін­стве за­да­ваў баць­кам ці на­стаў­ні­кам та­кое пы­тан­не.

0 491

Калі непакояць суставы

Па­цы­ен­ты не­да­ацэнь­ва­юць праб­ле­мы бо­лю ў су­ста­вах і па­зва­ноч­ні­ку, а зна­чыць, поз­на звяр­та­юц­ца да ўра­ча.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як не згубіцца ў лесе і што рабіць калі вы заблукалі? Парады МНС

Як не згубіцца ў лесе і што рабіць калі вы заблукалі? Парады МНС

Пажылым людзям лепш хадзіць у ягады і грыбы з дарослымі дзецьмі.

Калейдаскоп

«I гэты чалавек застаўся жыць...» Медыкі ў беларускай літаратуры. Тэст

«I гэты чалавек застаўся жыць...» Медыкі ў беларускай літаратуры. Тэст

Кожную трэцюю нядзелю червеня адзначаецца Дзень медыцынскага работніка.