«Ні нагой!»


З-за спя­кот­на­га на­двор'я і моц­на­га пра­цяг­ла­га дэ­фі­цы­ту апад­каў у Бе­ла­ру­сі пра­цяг­ва­юць га­рэць ля­сы. А ла­каль­ныя не­пра­цяг­лыя даж­джы, якія ад­зна­ча­юц­ца ў апош­ні час мес­ца­мі па кра­і­не, іс­тот­на на сі­ту­а­цыю не ўплы­ва­юць...

— Прак­тыч­на па ўсёй кра­і­не за­раз уста­ноў­ле­ны 4 і 5 кла­сы па­жар­най не­бяс­пе­кі. Толь­кі з аў­то­рка па се­ра­ду ў кра­і­не ўзнік­лі 4 но­выя па­жа­ры ў ля­сах і 14 — на тар­фя­ні­ках, — па­ве­да­мі­лі "Звяз­дзе" ў прэс-служ­бе Мі­ніс­тэр­ства па над­звы­чай­ных сі­ту­а­цы­ях. — Уз­га­ран­ні на іх асаб­лі­ва не­бяс­печ­ныя з-за та­го, што га­рэн­не ад­бы­ва­ец­ца пад зям­лёй, і та­му па­ту­шыць яго вель­мі цяж­ка. Са­мая ж тры­вож­ная сі­ту­а­цыя ў кра­і­не на­зі­ра­ец­ца па Го­мель­шчы­не, Брэст­чы­не і поўд­ні Мін­скай воб­лас­ці.

Мы на­гад­ва­ем, што па ўсёй тэ­ры­то­рыі кра­і­ны ўве­дзе­на поў­ная за­ба­ро­на на на­вед­ван­не ля­соў. У кож­ным вы­пад­ку яе пры­ма­юць мяс­цо­выя ор­га­ны ўла­ды. Ад­мя­няц­ца яна так­са­ма бу­дзе, зы­хо­дзя­чы з бя­гу­ча­га ста­но­ві­шча. Усе шлаг­ба­у­мы, якія зна­хо­дзяц­ца на з'ез­дах з да­рог у ля­сы, му­сяць быць за­чы­не­ны. Аў­та­ама­та­рам да­зва­ля­ец­ца толь­кі пра­яз­джаць праз лес вы­ключ­на па тых да­ро­гах, якія вя­дуць да на­се­ле­ных пунк­таў і ўлад­ка­ва­ных мес­цаў ад­па­чын­ку.

Са­мо са­бой, паў­стае пы­тан­не: а як вы­свет­ліць, ці ад­но­сіц­ца пэў­ная тэ­ры­то­рыя да ляс­ных угод­дзяў, каб па­збег­нуць не­спа­дзя­ва­на­га кан­флік­ту з за­ко­нам?

Спе­цы­я­ліс­ты ра­яць звяр­тац­ца ў та­кім вы­пад­ку ў мяс­цо­выя ляс­га­сы. Зра­біць гэ­та бу­дзе ка­рыс­на ў пер­шую чар­гу для ва­ша­га ка­шаль­ка. Бо ка­лі вы па­ру­шы­це за­ба­ро­ну на зна­хо­джан­не ў ле­се, то за гэ­та му­сі­це спла­ціць штраф у па­ме­ры да двац­ца­ці пя­ці ба­за­вых. Ад­нак ка­лі з-за вас ле­су або тар­фя­ні­ку быў на­не­се­ны ўрон, але скла­ду зла­чын­ства ў гэ­тым не знай­шлі, то су­ма штра­фу ўзрас­тае ўдвая.

Але ка­лі ж мож­на бу­дзе спа­кой­на вы­брац­ца ў лес па гры­бы, яга­ды або прос­та дзе­ля ад­па­чын­ку?

— Каб ура­та­ваць ля­сы ад маг­чы­мых па­жа­раў, па­трэб­ны за­цяж­ныя даж­джы па ўсёй кра­і­не. А вось тут, на жаль, па­пя­рэд­ні пра­гноз па­куль не ра­дуе, — га­во­рыць га­лоў­ны сі­ноп­тык Рэс­пуб­лі­кан­ска­га гід­ра­ме­тэа­цэнт­ра Люд­мі­ла Па­ра­шчук. — Мяр­ку­ец­ца, што чыр­во­ны ўзро­вень не­бяс­пе­кі бу­дзе сён­ня аб­ве­шча­ны на тэ­ры­то­рыі Го­мель­скай воб­лас­ці, а да кан­ца тыд­ня — па поўд­ні Ма­гі­лёў­шчы­ны і ў ра­ё­не Грод­на... Так што да кан­ца бя­гу­ча­га тыд­ня іс­тот­на­га па­ляп­шэн­ня па­жа­ра­не­бяс­печ­най сі­ту­а­цыі агу­лам па кра­і­не мы не ча­ка­ем. Але раз­ліч­ва­ем, што пры­ро­да усё ж злі­ту­ец­ца на­пры­кан­цы на­ступ­на­га тыд­ня, ка­лі пой­дуць даж­джы і дзён­ная тэм­пе­ра­ту­ра прый­дзе ў нор­му, якая скла­дае 21-26 гра­ду­саў...

Ва­ляр'­ян ШКЛЕН­НІК.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Такое рознае малако... Каму якое падыходзіць?

Такое рознае малако... Каму якое падыходзіць?

«Малако — паўнавартасны прадукт харчавання, а не напой, гэта важна ўлічваць».