Вы тут

12 (27622)


0 422

Шчасце ў кубе!

Тыя, хто лю­бяць дзя­цей, гля­дзяць на ві­цеб­скую сям'ю Бут­ма­на­вых, ка­лі яна ў поў­ным збо­ры, з за­мі­ла­ван­нем.

0 575

Як стварыць моду на сям'ю?

Сло­ва­злу­чэн­не «дэ­ма­гра­фіч­ная бяс­пе­ка» за­звы­чай вы­клі­кае аса­цы­я­цыі з маш­таб­ны­мі дзяр­жаў­ны­мі пра­гра­ма­мі.

0 627

Фотаздымак з гісторыяй

Ко­ліш­ні стар­шы­ня сель­са­ве­та, а ця­пе­раш­ні пен­сі­я­нер Ана­толь За­ба­лот­ны з в.

0 268

Паміж «яйкам» і «курыцай»

Ад­ной­чы да­вя­ло­ся па­спра­чац­ца з на­шмат ма­ла­дзей­шай ка­ле­гай на­конт вы­ха­ван­ня дзя­цей.

0 749

Калі паасобку складана, а разам — немагчыма

«Я з му­жам у шлю­бе па­бу­да­ва­ла ква­тэ­ру з вы­ка­ры­стан­нем іль­гот­на­га крэ­ды­ту. У нас ёсць дзі­ця.

0 324

5 зімовых фільмаў, якія трэба паглядзець сям'ёй:

Свят­ла­на Ер­ма­ко­віч, на­стаў­нік-дэфектолаг:

0 331

5 Кніг для прачытання ў сямейным коле:

На­вум Галь­пя­ро­віч, бе­ла­рус­кі па­эт, пра­за­ік, пуб­лі­цыст, тэ­ле­вя­ду­чы:

0 398

Як справіцца з дзіцячай істэрыкай?

Але­на НА­СА­ЧО­ВА, тэ­ле­вя­ду­чая («Бе­ла­русь-1»), ма­ці два­іх дзя­цей:

0 356

Пясочніца

Ці­шы­ня ў біб­лі­я­тэ­цы

0 329

Нелегальны паляўнічы

Су­пра­цоў­ні­кі Пін­скай між­ра­ён­най ін­спек­цыі па ахо­ве жы­вёль­на­га і рас­лін­на­га све­ту ка­ля вёс­кі Ма­лі­наў­ка Дра­гі­чын­ска

Выбар рэдакцыі

Палітыка

Се Сяаюн: Супрацоўніцтва Кітая і Беларусі — прыклад міжнародных адносін новага тыпу

Се Сяаюн: Супрацоўніцтва Кітая і Беларусі — прыклад міжнародных адносін новага тыпу

Беларусь і Кітай адзначаюць адметную дату — 30-годдзе ўстанаўлення дыпламатычных адносін.

Грамадства

Дзе падпрацаваць пасля Новага года?

Дзе падпрацаваць пасля Новага года?

Псіхолагі раяць пачынаць не з маніторынгу рынку, а з некалькіх пытанняў самому сабе — каб вызначыцца з прыярытэтамі.

Грамадства

Уладзімір Мішчанчук: Марым аб брыльянтавым вяселлі

Уладзімір Мішчанчук: Марым аб брыльянтавым вяселлі

Уладзімір Мішчанчук — заслужаны артыст БССР, дэкан тэатральнага факультэта БДАМ, прафесар.

Грамадства

«Сацыяльная зніжка» — каму і на што? Як купіць прадукты танней на 10 %

«Сацыяльная зніжка» — каму і на што? Як купіць прадукты танней на 10 %

На зніжку могуць разлічваць пенсіянеры, шматдзетныя сем’і.